joomla

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki
Przetargi

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Email Drukuj PDF

 

Gniezno, dnia 08.10.2019 r.

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GNIEŹNIE

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

Agencja Inwestycyjna TERRA sp. z o.o.
i Wspólnicy spółka komandytowa
ul. Botaniczna 24/3

60-586 Poznań

Uzasadnienie wyboru: złożona oferta jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert i spełnia wszystkie warunki postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 2 oferty:

 

Numer oferty

Nazwa i adres Wykonawcy

Ilość przyznanych punktów
w kryterium „cena” (60%)

Ilość przyznanych punktów w kryterium „Doświadczenie inspektora specjalności konstrukcyjno-budowlanej

(40%)

Razem ilość przyznanych punktów

1.

Agencja Inwestycyjna

TERRA sp. z o.o.
i Wspólnicy spółka komandytowa
ul. Botaniczna 24/3

60-586 Poznań

60,00

40,00

100,00

2.

KOMPLET INWEST Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Małorolnych 24

66-400 Gorzów Wielkopolski

49,52

30,00

79,52

Poprawiony: wtorek, 08 października 2019 10:47
 

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU PN.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

Email Drukuj PDF

 

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU PN.:

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 147.600,00 zł brutto

 

 

Nr

Firma i adres Wykonawcy

Cena

Termin

Warunki

oferty

oferty

wykonania

płatności

brutto [zł]

zamówienia

Agencja Inwestycyjna TERRA sp.

Zgodnie ze

Zgodnie ze

z o.o.

wzorem

wzorem

1.

i Wspólnicy spółka

190.650,00

umowy

umowy

komandytowa

(załącznik nr 7

(załącznik nr 7

ul. Botaniczna 24/3

do siwz)

do siwz)

60-586 Poznań

Zgodnie ze

Zgodnie ze

KOMPLET INWEST Sp. z o.o. Sp. k.

wzorem

wzorem

umowy

umowy

2.

ul. Małorolnych 24

230.994,00

(załącznik nr 7

(załącznik nr 7

66-400 Gorzów Wielkopolski

do siwz)

do siwz)

 

Gniezno, dnia 25.09.2019 r.

Poprawiony: środa, 25 września 2019 11:33
 

Przetrag - „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: "Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

Email Drukuj PDF

Ogłoszenie nr 598429-N-2019 z dnia 2019-09-17 r.

Miejski Ośrodek Kultury: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Tak

Nazwa projektu lub programu
Dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działania 9.1 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych”, Poddziałania 9.1.2 „Rewitalizacja miast i ich dzielnic, terenów wiejskich, poprzemysłowych i powojskowych)

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Kultury, krajowy numer identyfikacyjny 28172000000000, ul. ul. Łubieńskiego  11 , 62-200  Gniezno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 0-61 426 46 30, e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , faks 0-61 426 35 23.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bip.mok.gniezno.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
samorządowa instytucja kultury

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://www.bip.mok.gniezno.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
w formie pisemnej
Adres:
Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie ul. Łubieńskiego 11, w sekretariacie


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową
Numer referencyjny: ZP/2/2019
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia stanowi: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje: 2.1. Nadzorowanie poprawności realizacji Projektu, w szczególności uczestniczenie w pracach Zespołu w rozumieniu art. 20a ustawy Prawo zamówień publicznych. 2.2. Opiniowanie do dalszej realizacji sporządzanej przez Wykonawcę robót Dokumentacji pod kątem prawidłowości jej sporządzenia oraz kompletności, w szczególności w zakresie: 2.2.1. zgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, 2.2.2. konieczności uszczegółowienia, 2.2.3. zasadności kosztów wskazanych w wycenach kosztorysowych prac oraz poprawności merytorycznej sporządzenia wycen kosztorysowych, 2.2.4. dokonanych uzgodnień, 2.2.5. konieczności wykonania dodatkowych opracowań. 2.3. Prowadzenie nadzorów inwestorskich we wszystkich branżach objętych Dokumentacją, niezbędnych w celu terminowego zakończenia Robót i rozliczenia finansowego Dofinansowania Projektu. 2.4. Wykonywanie w imieniu Zamawiającego wszelkich obowiązków, jakie na Zamawiającego nakłada ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz inne przepisy prawa. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera siwz (w tym wzór umowy).

II.5) Główny kod CPV: 71541000-2
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

71530000-2

71248000-8

71248000-8


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielenie zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług, do 20% wartości zamówienia podstawowego
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: lub zakończenia: 2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca posiada dokumenty potwierdzające, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną min. 130.000,00 zł brutto.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że: 1) wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywał, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum: - 1 zadanie polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na zadaniu inwestycyjnym polegającym na remoncie obiektu budowlanego kubaturowego zabytkowego lub znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej, którego zakres obejmował wykonanie robót konstrukcyjnych, instalacji grzewczych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznych i teletechnicznych o wartości min. 4.000.000,00 zł brutto; - 2 zadania polegające na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora Zastępczego na zadaniu inwestycyjnym polegającym na remoncie obiektu budowlanego kubaturowego, którego zakres obejmował wykonanie robót konstrukcyjnych, instalacji grzewczych, wodociągowych i kanalizacyjnych, instalacji wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznych i teletechnicznych o wartości min. 2.000.000,00 zł brutto każda z robót; 2) do realizacji zamówienia publicznego skieruje minimum osoby o kwalifikacjach jak niżej: a) Inspektor nadzoru – specjalność konstrukcyjno-budowlana - posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej - przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego - min. 5 letnie doświadczenie zawodowe, - prowadzenie nadzorów technicznych na min. 3 zadaniach inwestycyjnych polegających na remoncie obiektu kubaturowego zabytkowego lub znajdującego się w strefie ochrony konserwatorskiej o wartości nadzorowanych prac min. 50.000,00 zł brutto każdy nadzór. Dla wykazanych nadzorów należy podać: nazwę i lokalizację inwestycji, inwestora, okres realizacji zadania inwestycyjnego oraz wartość i rodzaj robót w nadzorowanej branży, b) Inspektor nadzoru – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, - przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, - min. 5 letnie doświadczenie zawodowe, - prowadzenie nadzorów technicznych na min. 3 zadaniach inwestycyjnych o wartości nadzorowanych prac min. 10.000,00 zł brutto każdy nadzór. Dla wykazanych nadzorów należy podać: nazwę i lokalizację inwestycji, inwestora, okres realizacji zadania inwestycyjnego oraz wartość i rodzaj robót w nadzorowanej branży, c) Inspektor nadzoru – specjalność instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych - posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, - przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego, - min. 5 letnie doświadczenie zawodowe, - prowadzenie nadzorów technicznych na min. 3 zadaniach inwestycyjnych o wartości nadzorowanych prac min. 10.000,00 zł brutto każdy nadzór. Dla wykazanych nadzorów należy podać: nazwę i lokalizację inwestycji, inwestora, okres realizacji zadania inwestycyjnego oraz wartość i rodzaj robót w nadzorowanej branży, d) Inspektor nadzoru – specjalność instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych - posiadanie uprawnień budowlanych do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych, - przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego. - min. 5 letnie doświadczenie zawodowe - prowadzenie nadzorów technicznych na min. 3 zadaniach inwestycyjnych o wartości nadzorowanych prac min. 10.000,00 zł brutto każdy nadzór. Dla wykazanych nadzorów należy podać: nazwę i lokalizację inwestycji, inwestora, okres realizacji zadania inwestycyjnego oraz wartość i rodzaj robót w nadzorowanej branży, Zamawiający dopuszcza połączenie funkcji ww. osób pod warunkiem spełnienia wszystkich powyższych wymagań. Zamawiający określając wymogi dla osoby w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów zgodnie z Art. 104 Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018r.poz. 1202 ze zm.) w myśl którego osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy, uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. W przypadku Wykonawców zagranicznych dopuszcza się równoważne kwalifikacje zdobyte w innych państwach, na zasadach określonych w Art. 12a Ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 zezm.) z uwzględnieniem postanowień ustawy z dnia 22 grudnia 2015r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału w postępowaniu Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył następujące dokumenty: 1.1. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1.2. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 1.3. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; 1.4. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 5); W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. - Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych wyżej w pkt 1.1.-1.3.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej lub finansowej Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył: 1.1. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego; 2. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający żąda, aby Wykonawca złożył następujące dokumenty: 2.1. wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 3 do siwz); 2.2. wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług objętych zamówieniem, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4 do siwz). 3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia sporządzone na załączniku nr 6 do siwz albo inny dokument, służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci w zakresie określonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oferta winna zawierać: 1.1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1), 1.2. Oświadczenia, o którym mowa w pkt. IV.1.1. siwz (załącznik nr 2), - Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniu. - W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt III.4)1.1.-1.3. - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 3. Dokument, o którym mowa w pkt 2 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2. lit. a, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 4. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 2, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 3 stosuje się. 5. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Tak
Informacja na temat wadium
Wysokość wadium Zamawiający ustala na kwotę 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych 00/100).


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej: Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

60,00

Doświadczenie inspektora specjalności konstrukcyjno-budowlanej

40,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp(przetarg nieograniczony) Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe

IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dopuszcza się dokonanie zmian niniejszej umowy w przypadkach określonych w art. 144 ust. 1 pkt. 1- 6 ustawy Pzp, a w zakresie określonym w art. 144 ust. 1 pkt. 1 ww. ustawy, dopuszcza się możliwość dokonania niżej wymienionych zmian. 1. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy lub/i warunków płatności jest możliwa w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie, o czas działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania, np. powodzie; b) konieczności wykonania dodatkowych prac, badań lub ekspertyz - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień, lub wykonania dodatkowych prac, ekspertyz, badań; c) wstrzymania prac budowlanych w wyniku konieczności przeprowadzenia badań archeologicznych; d) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego, z przyczyn niezależnych od Inżyniera Kontraktu - o czas niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień z tymi urzędami; e) zakończenie realizacji Kontraktu w terminie późniejszym niż szacowany. Jeżeli z tytułu ww. zmian określonych w pkt. a) – d) Inżynier Kontraktu poniósłby stratę, Zamawiający może podwyższyć odpowiednio jego wynagrodzenie. 2. Zmiana przedstawicieli Stron lub Personelu - w przypadku niemożności reprezentowania Inżyniera Kontraktu lub pełnienia powierzonej funkcji przy realizacji przedmiotu zamówienia (np. zdarzenia losowe, zmiana pracy, rezygnacja itp.) nie wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowo wskazanych osób będą spełniać warunki określone w przetargu. 3. Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy lub rezygnację z udziału podwykonawcy przy realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Inżynier Kontraktu powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu Inżynier Kontraktu winien każdorazowo wykazać spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 4. Zamawiający przewiduje i dopuszcza: 1) Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego, w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego. Zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia wiązać się będzie ze zmianą wysokości umownego wynagrodzenia. 2) Zmianę wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, dotyczącą niewykonanej części zamówienia w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Inżyniera Kontraktu zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu. Waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych stawek podatku VAT. 3) Zmianę wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, dotyczącą niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Inżyniera Kontraktu zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu. Waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu. 4) Zmianę wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu, dotycząca niewykonanej części zamówienia, w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Warunkiem dokonania waloryzacji będzie skierowanie do Zamawiającego pisemnego wniosku Inżyniera Kontraktu zawierającego uzasadnienie i szczegółowy sposób wyliczenia nowych cen oraz szczegółowe uzasadnienie wpływu zmian, o których mowa wyżej na wynagrodzenie Inżyniera Kontraktu. Waloryzacja będzie mogła nastąpić po upływie miesiąca od dnia wprowadzenia nowych zasad wprowadzenia nowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. 5) W przypadku niewykazania przez Inżyniera Kontraktu wpływu zmian, o których mowa w pkt. 2-4 na wzrost wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu; Zamawiający ma prawo odmówić waloryzacji wynagrodzenia Inżyniera Kontraktu do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz dokumentów potwierdzających żądania Inżyniera Kontraktu. 6) Zmianę sposobu oraz wysokości fakturowania, spowodowaną zmianą terminów realizacji Kontraktu oraz zapisami innych umów zawartych w ramach Projektu. 7) Zmiany postanowień umowy wynikające z wystąpienia oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. 5. Warunkiem zmiany postanowień umownych jest rzetelne udokumentowanie konieczności jej przeprowadzenia w formie protokołu konieczności sporządzonego przez kierownika budowy, akceptowanego przez inspektora nadzoru oraz Zamawiającego. 6. Wszelkie zmiany w umowie, pod rygorem nieważności, sporządzane będą na podstawie protokołu konieczności, w drodze aneksu. 7. Niezależnie od powyższych postanowień, dopuszczalne są zmiany umowy, o których mowa w art. 144 ust. 1 do 1e ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2019-09-25, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski


IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

załącznik nr 1 -  Formularz ofertowy

załącznik nr 2 -  Oświadczenie na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp

załącznik nr 3 - Wykaz usług

załącznik nr 4 - Wykaz osób

załącznik nr 5 - Oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

załącznik nr 6 - Zobowiązanie innego podmiotu

załącznik nr 7 -Wzór umowy do wszystkich

Załącznik nr 8 - Program Funkcjonalno - Użytkowy

 

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU PN.: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

Email Drukuj PDF

 

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU PN.:

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 147.600,00 zł brutto

 

 

Nr oferty

Firma i adres Wykonawcy

Cena oferty brutto [zł]

Termin wykonania

zamówienia

Warunki płatności

1.

Agencja Inwestycyjna TERRA sp. z o.o.
i Wspólnicy spółka komandytowa
ul. Botaniczna 24/3

60-586 Poznań

190.650,00

Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 7 do siwz)

Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 7 do siwz)

2.

Zachodnie Centrum Konsultingowe EURO INVEST Sp. z o.o.

ul. Sikorskiego 111/307

66-400 Gorzów Wielkopolski

276.750,00

Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 7 do siwz)

Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 7 do siwz)

 

Gniezno, dnia 16.09.2019 r.

 

Poprawiony: poniedziałek, 16 września 2019 11:15
 

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pod nazwą: „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

Email Drukuj PDF

 

Gniezno, dnia 16.09.2019 r.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pod nazwą:

„Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2018 r. poz. 1986 ze zm.) zwanej dalej ustawa Pzp, informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania inwestycyjnego pn.: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Zgodnie z cytowanym przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę, do ceny najkorzystniejszej oferty.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Poprawiony: poniedziałek, 16 września 2019 11:10