joomla

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Uchwały

Email Drukuj PDF


UCHWAŁA Nr XX/186/2004

Rady Miasta Gniezna
z dnia 27 lutego 2004 r.


w sprawie : nadania Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Gnieźnie imienia Klemensa Waberskiego.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 za zmianami) w związku z art. 11 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity – Dz. U. z 2001 r.  Nr 13, poz. 123 za zmianami) Rada Miasta Gniezna uchwala co następuje:

§ 1. Nadaje się Miejskiemu Ośrodkowi Kultury w Gnieźnie imię Klemensa Waberskiego.

§ 2.
Wykonanie uchwały zleca się Prezydentowi Miasta Gniezna.

§ 3. Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia.Poprawiony: czwartek, 08 października 2015 13:45