joomla

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Statut Ośrodka

Email Drukuj PDF

 

Statut Miejskiego Ośrodka Kultury w Gnieźnie

Rozdział I.

Postanowienia ogólne.

§ 1

1. Miejski Ośrodek Kultury w Gnieźnie im. Klemensa Waberskiego zwany dalej MOK, jest samorządową instytucją kultury.

  1. MOK działa na podstawie:

a) ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. Nr 13 z 2001 roku, poz.123),

b) niniejszego Statutu,

c) innych powszechnie obowiązujących przepisów.

  1. Organizatorem MOK jest Rada Miasta Gniezna
  2. MOK posiada osobowość prawną i jest wpisany do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez Prezydenta Miasta Gniezna.
  3. Siedzibą MOK jest miasto Gniezno.
  4. Terenem działania MOK jest miasto Gniezno.
  5. MOK jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy.

 

§ 2

MOK może również realizować własne lub zlecone przedsięwzięcia na terenie Polski, a także poza granicami kraju.

 

Rozdział II.

Cel i zakres działania.

§ 3

Celem MOK jest prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promowanie kultury lokalnej w kraju i za granicą.

 

§ 4

1. Do podstawowych zadań MOK należy:

a) rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych i oświatowych społeczności lokalnej,

b) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,

c) wspieranie i prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej w zakresie rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,

d) organizowanie twórczego spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży oraz dorosłych,

e) tworzenie warunków uczestnictwa w kulturze osób niepełnosprawnych.

 

2. Zadania wymienione w ust.1 MOK realizuje poprzez:

a) organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, imprez artystycznych, rozrywkowych i turystycznych,

b) organizowanie rehabilitacji poprzez sztukę dla osób niepełnosprawnych,

c) prowadzenie działalności w klubach artystycznych, klubach hobbystycznych, sekcjach, zespołach,

d) impresariat artystyczny,

e) organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i oświatowej,

f) działalność instruktażowo-metodyczną,

g) prowadzenie wymiany kulturalnej za granicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi,

h) inne działania służące zaspokojeniu kulturalnych potrzeb i aspiracji mieszkańców miasta.

 

§ 5

1. MOK może na mocy porozumień i umów – współpracować z organizacjami społecznymi, osobami fizycznymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz instytucjami w zakresie:

a) działalności statutowej

b) obsługi technicznej – również poza terenem instytucji z zastosowaniem sprzęty nagłaśniającego – narad, imprez, konferencji, itp.

c) wyposażenia sprzętu technicznego wraz z obsługą,

d) wynajmu sal na imprezy zlecone,

e) dzierżawienia pomieszczeń własnych,

f) prowadzenia aukcji, licytacji prac autorskich oraz podmiotów pozyskanych od osób fizycznych i prawnych,

g) prowadzenia działalności handlowej,

h) sprzedaży wyrobów artystycznych.

 

2. MOK może prowadzić działalność w zakresie Świadczenia usług artystycznych, edukacyjnych, promocyjnych, a środki uzyskane z tej działalności wykorzystywać na cele statutowe.

 

Rozdział III.

Organizacja i zarządzanie.

§ 6

Bezpośredni nadzór zad MOK sprawuje Prezydent Miasta Gniezna.

 

§ 7

1. Miejskim Ośrodkiem Kultury kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Prezydent Miasta zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

3. Dyrektor zarządza MOK i reprezentuje go na zewnątrz oraz dokonuje czynności prawnych w jego imieniu.

4. Dyrektor, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje samodzielnie i ponosi odpowiedzialność za działalność MOK.

5. Dyrektor powoduje i odwołuje zastępcę dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta.

6. W przypadku niepowołania zastępcy dyrektora, w czasie nieobecności Dyrektora MOK, zastępstwo pełni wyznaczony przez niego pracownik.

7. Dyrektor zatrudnia pracowników i instruktorów godzinowych MOK zgodnie z przyjętą polityką kadrowo-płacową.

 

 

§ 8

Organizację wewnętrzną MOK określa Regulamin organizacyjny, ustalony przez dyrektora, po zasięgnięciu opinii Prezydenta Miasta Gniezna.

 

 

Rozdział IV.

Gospodarka Finansowa

§ 9

MOK gospodaruje samodzielnie przydzielonym i nabytym mieniem oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

 

§ 10

1. Podstawą gospodarki finansowej ośrodka jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

2. MOK pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

3. Działalność MOK jest finansowana z dotacjo Organizatora, dochodów własnych, środków pozyskanych od osób prawnych i fizycznych oraz innych źródeł.

 

 

§ 11

Przychodami MOK są:

1.dotacja budżetowa,

2. wpływy uzyskiwane z prowadzonej działalności statutowej,

3. dotacje z innych źródeł,

4. środki otrzymane od osób fizycznych lub prawnych..

 

 

Rozdział V.

Postanowienia końcowe.

§ 12

Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie jego nadania.

§ 13

Miejski Ośrodek Kultury używa pieczęci podłużonej z nazwą w pełnym brzmieniu i adresem siedziby.

 

Poprawiony: czwartek, 15 października 2015 12:19