Odpowiedzi na zapytanie do siwz – dotyczy „Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej…

UCZESTNICY

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej ze szczegółowością projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji p.n.: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. z 2019 r. Dz. U. poz. 1843) Zamawiający przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)