Wybór najkorzystniejszej oferty

DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GNIEŹNIE

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

 „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

 

 Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843 ze zm.), informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

„ORLIKON” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zielona 8

61-851 Poznań

Uzasadnienie wyboru: złożona oferta jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert i spełnia wszystkie warunki postawione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły 3 oferty:

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Ilość przyznanych punktów
w kryterium „cena” (60%)
Ilość przyznanych punktów w kryterium „Technologia i organizacja robót budowlanych”

(25%)

Ilość przyznanych punktów w kryterium „Doświadczenie Kierownika Budowy”

(15%)

Razem ilość przyznanych punktów
1. Firma Budowlana Dota

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Perzycka 22

60-182 Poznań

60,00 25,00 6,00 91,00
2. „ORLIKON” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zielona 8

61-851 Poznań

59,45 25,00 12,00 96,45
3. Konsorcjum:

Lider – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Jan Derkacz-Duchewicz Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 9

62-200 Gniezno

Partner – DEMIURG Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp.k.

ul. Górnicza 2/143a

60-107 Poznań

oferta odrzucona

 

 

 

 

 

 

 

ZESTAWIENIE OFERT z dnia 11.01.2021

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU PN.:

„Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 15.866.600,00 zł brutto.

 

Numer oferty Firma i adres Wykonawcy Cena oferty brutto [zł] Termin wykonania

zamówienia

Warunki płatności

 

1. Firma Budowlana Dota

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Perzycka 22

60-182 Poznań

16.919.880,00 Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 8 do siwz) Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 8 do siwz)
2. „ORLIKON” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zielona 8

61-851 Poznań

17.077.320,00 Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 8 do siwz) Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 8 do siwz)
3. Konsorcjum:

Lider – Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Jan Derkacz-Duchewicz Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 9

62-200 Gniezno

Partner – DEMIURG Construction spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, sp.k.

ul. Górnicza 2/143a

60-107 Poznań

 

17.958.000,00 Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 8 do siwz) Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 8 do siwz)

Odpowiedź na zapytanie do siwz z dnia 5.01.2021

UCZESTNICY

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury

wraz z jego rozbudową”

 

Odpowiadając na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Zamawiający wyjaśnia na podstawie posiadanych dokumentów co następuje.