Informacja o unieważnieniu postępowania z dn.18.12.2020

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pod nazwą:

„Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

 

 Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawa Pzp, informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”.

Zgodnie z cytowanym przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli
cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty”. W niniejszym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

ZESTAWIENIE OFERT z dnia 17.12.2020

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU PN.:

„Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 15.866.600,00 zł brutto.

Numer oferty

Firma i adres Wykonawcy Cena oferty brutto [zł] Termin wykonania

zamówienia

Warunki płatności

 

1. „ORLIKON” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Zielona 8

61-851 Poznań

17.298.720,00 Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 8 do siwz) Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 8 do siwz)

 

Odpowiedź na zapytanie do siwz z dnia 14.12.2020

UCZESTNICY

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury

wraz z jego rozbudową”

 Odpowiadając na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Zamawiający wyjaśnia na podstawie posiadanych dokumentów co następuje.

 – odpowiedzi na zapytania do siwz 14.12.2020 r.

 

 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Miejski Ośrodek Kultury: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

 

 

INFORMACJA

  1. W załączonym do przetargu Programie Funkcjonalno-Użytkowym aktualna jest tylko część opisowa.
    Nadrzędne jest opracowanie projektowe  „Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej ze szczegółowością projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji pn.: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”, autorstwa Projektanta Smart Architekci sp. z o.o. Szymon Mazurek, będącą załącznikiem nr 10 do SIWZ, zawierającą część opisową i rysunkową oraz przedmiar.
  2. Zamawiający informuje, że w załączniku nr 10 do SIWZ w folderze 06.Projekty Akustyczne, w folderze Elektroakustyka obowiązującą specyfikacją jest specyfikacja nr 2.

Wybór najkorzystniejszej oferty 24.06.2020

 DYREKTOR MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GNIEŹNIE

informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

 „Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej ze szczegółowością projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji p.n.: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 1843), informuję, że w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego za najkorzystniejszą uznano ofertę złożoną przez firmę:

Smart Architekci Szymon Mazurek
ul.
Milicka 68
51-126 Wrocław

Uzasadnienie wyboru: złożona oferta jest najkorzystniejsza z punktu widzenia kryteriów oceny ofert i spełnia wszystkie warunki postawione
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Do upływu terminu składania ofert wpłynęło 7 ofert:

 

Numer oferty Nazwa i adres Wykonawcy Ilość przyznanych punktów
w kryterium „cena” (60%)
Ilość przyznanych punktów w kryterium „Doświadczenie projektanta branży architektonicznej”

(20%)

Ilość przyznanych punktów w kryterium „Termin wykonania zamówienia”

(20%)

Razem ilość przyznanych punktów
1. Konsorcjum:

Lider: Studium

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Noakowskiego 12/99

00-666 Warszawa

Partner: Studium

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Noakowskiego 12/99

00-666 Warszawa

12,45 0,00 20,00 32,45
2. Smart Architekci Szymon Mazurek

ul. Milicka 68

51-126 Wrocław

60,00 0,00 20,00 80,00
3. JAZ+Architekci Żmijewski Jaworski Massé s.c.

ul. Słupecka 9/17B

02-309 Warszawa

19,13 0,00 20,00 39,13
4. Archenika sp. z o.o.

ul. Jarochowskiego 51

60-248 Poznań

39,04 0,00 20,00 59,04
5. Studio Projektowe K.A.S.P.

Andrzej Kryske

os. Rzeczypospolitej 3/97

61-397 Poznań

27,34 0,00 20,00 47,34
6. Zespół Projektowy

Kontrapunkt Sp. z o.o.

ul. Zabłocie 39

30-701 Kraków

19,86 20,00 20,00 59,86
7. Konsorcjum:

Lider: Demiurg Project S.A.

ul. Górnicza  2/143a

60-107 Poznań

Partner: Demiurg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Górnicza  2/143a

60-107 Poznań

36,06 20,00 20,00 76,06

 

Zestawienie ofert z dnia 3.06.2020

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU PN.:

 „Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej ze szczegółowością projektu budowlanego
i wykonawczego dla inwestycji p.n.: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

   

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 515.591,28 zł brutto

 

Nr oferty Firma i adres Wykonawcy Cena oferty brutto [zł] Termin wykonania

zamówienia

Warunki płatności

 

1. Konsorcjum:

Lider: Studium

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Noakowskiego 12/99

00-666 Warszawa

Partner: Studium

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Noakowskiego 12/99

00-666 Warszawa

562.983,30 od dnia podpisania umowy do 20.11.2020 r. Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 7 do siwz)
2. Smart Architekci Szymon Mazurek

ul. Milicka 68

51-126 Wrocław

116.850,00 od dnia podpisania umowy do 20.11.2020 r. Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 7 do siwz)
3. JAZ+Architekci Żmijewski
Jaworski Massé s.c.ul. Słupecka 9/17B

02-309 Warszawa

366.540,00 od dnia podpisania umowy do 20.11.2020 r. Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 7 do siwz)
4. Archenika sp. z o.o.

ul. Jarochowskiego 51

60-248 Poznań

179.580,00 od dnia podpisania umowy do 20.11.2020 r. Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 7 do siwz)
5. Studio Projektowe K.A.S.P.

Andrzej Kryske

os. Rzeczypospolitej 3/97

61-397 Poznań

256.455,00 od dnia podpisania umowy do 20.11.2020 r. Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 7 do siwz)
6. Zespół Projektowy

Kontrapunkt Sp. z o.o.

ul. Zabłocie 39

30-701 Kraków

353.101,00 od dnia podpisania umowy do 20.11.2020 r. Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 7 do siwz)
7. Konsorcjum:

Lider: Demiurg Project S.A.

ul. Górnicza  2/143a

60-107 Poznań

Partner: Demiurg spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

ul. Górnicza  2/143a

60-107 Poznań

194.440,00 od dnia podpisania umowy do 20.11.2020 r. Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 7 do siwz)

 

Odpowiedź na zapytanie do siwz – dot. „Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej…

UCZESTNICY

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej ze szczegółowością projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji p.n.: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. z 2019 r. Dz. U. poz. 1843) Zamawiający przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz). Zamawiający zmienia odpowiedź na pytanie nr 7 zawartą w piśmie z dnia 29.05.2020 r.

 

Pytanie

Czy Zamawiający oczekuje wykonania programu badań archeologicznych wraz z jego uzgodnieniem?

Odpowiedź

Nie, Zamawiający nie wymaga wykonania programu badań archeologicznych wraz z jego uzgodnieniem.

Odpowiedzi na zapytanie do siwz – dotyczy „Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej…

UCZESTNICY

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Opracowanie dokumentacji koncepcyjnej ze szczegółowością projektu budowlanego i wykonawczego dla inwestycji p.n.: Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

 

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. z 2019 r. Dz. U. poz. 1843) Zamawiający przekazuje wyjaśnienia dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz)

Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pod nazwą:

„Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Zgodnie z cytowanym przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę, do ceny najkorzystniejszej oferty.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.