Informacja o unieważnieniu postępowania

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pod nazwą:

„Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

 

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą Pzp, informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 4 ustawy Pzp.

Zgodnie z cytowanym przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiający może zwiększyć tę kwotę, do ceny najkorzystniejszej oferty.

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

Zestawienie ofert z dnia 31.03.2020

ZESTAWIENIE OFERT ZŁOŻONYCH W POSTĘPOWANIU PN.:

„Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

 

Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania 9.105.098,20 zł brutto.

Numer oferty Firma i adres Wykonawcy Cena oferty brutto [zł] Termin wykonania

zamówienia

Warunki płatności

 

1. Inwest Lim Sp. z o.o. sp. k.

ul. Bukowska 41

62-081 Wysogotowo

25.436.277,00 Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 8 do siwz) Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 8 do siwz)
2. Konsorcjum firm:

Lider: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Jan Derkacz-Duchewicz Sp. z o.o.

ul. Pocztowa 9

62-200 Gniezno

Partner: DEMIURG spółka z ograniczoną odpowiedzialnością s.k.

ul. Górnicza 2/143a

60-107 Poznań

 

16.980.377,82 Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 8 do siwz) Zgodnie ze wzorem umowy (załącznik nr 8 do siwz)

 

 

 

 

 

Odpowiedzi na zapytanie do siwz – dotyczy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

 UCZESTNICY

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

Odpowiadając na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Zamawiający wyjaśnia na podstawie posiadanych dokumentów co następuje.

 

Unieważnienie postępowania – Roboty budowlane

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pod nazwą:

„Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I:
Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawa Pzp, informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.

Zgodnie z cytowanym przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. W niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Odpowiedzi na zapytanie do siwz – dotyczy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

UCZESTNICY

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

Odpowiadając na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Zamawiający wyjaśnia co następuje na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2019 r. Dz. U. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”.