Unieważnienie postępowania – Roboty budowlane

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pod nazwą:

„Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I:
Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawa Pzp, informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.

Zgodnie z cytowanym przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. W niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Odpowiedzi na zapytanie do siwz – dotyczy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

UCZESTNICY

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

Odpowiadając na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Zamawiający wyjaśnia co następuje na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2019 r. Dz. U. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

 

Informacja o unieważnieniu postępowania

 Gniezno, dnia 23.12.2019 r.

Informacja o unieważnieniu postępowania na zadanie pod nazwą:

„Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawa Pzp, informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową” zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt. 1 ustawy Pzp „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”.

Zgodnie z cytowanym przepisem Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3”. W niniejszym postępowaniu do terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty.

Odpowiedzi na zapytanie do siwz – dotyczy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Roboty budowlane

Gniezno, dnia 18.12.2019 r.

 UCZESTNICY

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic Miasta – etap I: Adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury wraz z jego rozbudową”

Odpowiadając na zapytania do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz) Zamawiający wyjaśnia co następuje na podstawie art. 38 ust. 3 ustawy z dnia
29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. z 2019 r. Dz. U. poz. 1843) zwanej dalej „ustawą Pzp”.

Odpowiedzi na zapytania do siwz

A-06 RZUT-PIETRO II

A-02 RZUT-PIWNICA